KVKK
KİŞİSELVERİLERİNKORUNMASINAİLİŞKİNAYDINLATMAMETNİ

İşbuaydınlatmametni;6698sayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanununun10.maddesiileaydınlatmayükümlülüğününyerinegetirilmesindeuyulacakusulveesaslarhakkındatebliğkapsamındaverisorumlususıfatıylaGERPA ELEKTRİK TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. (Ticari markası: GERPAAS) (GERPAAS olarak anılacaktır)tarafındanhazırlanmıştır.

GERPAASolarakmetalişlemeyaparakelektrikvemekanikürüngruplarıimalatıvesatışıyapmaktayız.Ulusal ve uluslararası pazarda bulunan müşterilerimizin, bayii ağımızın, tedarikçilerimizin, referanslarımızın,çalışanlarımızın,hissedarlarımızın,yöneticilerimizin,aşağıdakiilkeleregöreişlenenbilgilerininhukukauygunişlenmesi,erişilmesi,güvenliğininsağlanmasıvekorunmasıiçinKalite&Bilişimbirimlerimizinortakçalışmasıyladenetlenmektevegüncellenmektedir.

İlkelerimiz:

-     Hukukavedürüstlükkurallarınauygunolma.

-     Doğruvegerektiğindegüncelolma.

-     Belirli,açıkvemeşruamaçlariçinişlenme.

-     İşlendikleriamaçlabağlantılı,sınırlıveölçülüolma.

-     İlgilimevzuattaöngörülenveyaişlendikleriamaçiçingerekliolansürekadarmuhafazaedilme.

Kişisel veriler, bahsi geçen kanunun 5.maddesinde şartları ifade edildiği gibi kişinin kendisinin vebaşkasınınhayatınınkorunmasını,  bütünlüğünü;taraflararasındayapılansözleşmelerdebirebirilgiliolmasıkoşuluylataraflarınverilerini; birhakkınvarlığı,saklanması,hakveözgürlüklerinmuhafazaedilmesişartlarınauygunluğugözetilerekişlenmektedir.

Kişiselveriler,gerekligörüldüğüdurumdaGenelMüdür’üntalimatıylailgilibirimdekiverigirişisorumlusutarafındansilinir.

Kişiselveriler,yurtiçindekişininetnikkökeni,inançları,sosyalhayatınınmahremiyeti,özelnitelikleriningüvenliğisağlanarakilgilimakamlaraaktarılabilir.Bubilgilereekolarakyurtdışındakişiselveriler;paylaşımınınyapıldığıülkelerarasısözleşmeler,kanunlarvekuruluşunverigüvenliksorumlusunungizliliktaahhüdüyleilgilibirimlereaktarılabilir.

GERPAASolaraközelhayatailişkingizliliğinkorunması,bilgigüvenliğininsağlanmasıvekorunması,temelhakveözgürlüklerikorunmasıveahlakideğerleresaygılıolmakenöncelikliprensibimizdir.GERPAASileiletişimdebulunmuşkişilerinverileri6698sayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanunu’nauygunbirbiçimdeişliyorveKVKK’dabelirtilenidariveteknikşartlarabağlıkalarakkoruyoruz.

Kişiselverileriişlememizinamacı;

-     Faaliyetgösterdiğimizişalanlarındamüşterilerimizeürünveyahizmetsunmak,

-     Satışvepazarlamafaaliyetleriiçinmüşterilerimizlevetedarikçilerimizleiletişimsağlamak,

-     Müşterilerimizlevetedarikçilerimizleticariilişkilerimizigeliştirmek,

-     Ticarioperasyonvelojistikişlemleriniyürütebilmek,

-     Çalışanlarımızınmenfaatlerinikorumak,

-     Finansalfaaliyetlerimiziyürütebilmek,

-     Bilişimfaaliyetlerimiziyürütebilmek,

-     İdarifaaliyetlerimiziyürütebilmek,

-     Kalitevesürdürebilirlikfaaliyetlerimiziyürütebilmek,

-     Araştırmavegeliştirmefaaliyetlerimiziyürütebilmek,

-     Üretimveplanlamafaaliyetlerimiziyürütebilmek,

-     Hukukivesözleşmelerileilgilifaaliyetlerimiziyürütebilmek,

-     İşgüvenliğivesağlığıfaaliyetlerimiziyürütmektir.

Verisorumlusuolarakkişiselverileriniz,tüketiciihtiyaçlarınıanlamak,isteklerinizedahahızlıcevapverebilmekvetüketicilerimizleolan iletişimimizigeliştirerek dahaiyihizmetvermek,sizleriürünvehizmetlerimizhakkındabilgilendirebilmek,ürünvehizmetlerimizhakkındagörüşlerinizialabilmek,isteklerinizveihtiyaçlarınızdoğrulturundaürünvehizmetlerimizigeliştirmekveçeşitlendirmekvebunlarlabirliktegereklikalitevestandartdenetimlerimiziilgilikanunvemevzuatlarınöngördüğüşekildeyapabilmekyadailgilimevzuatkapsamındaöngörülenraporlamavesairyükümlülüklerimiziyerinegetirebilmekgibiamaçlariçindepolanabilir,işlenebilir.GERPAASbuhizmetiüçüncükişilerdenalınabilir.

KişiselVerilerinSaklamaSüresi:GERPAAS,verisahibitarafındansağlanankişiselverileri,sunduğuhizmetlerinveticariilişkilerdenkaynaklananyükümlülüklerinyerinegetirilmesiamacıyla,hizmetlerinsağlandığısüreveticariilişkisüresiboyuncasaklayacaktır.KVKK7/1işlenmesigerektirenamaçortadankalktığındave/veyamevzuatuyarıncaverilerinizi işlememiz için zorunlu olduğumuz zaman aşımı süresi dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızcasilinecek,imhaedilecekveyaanonimleştirerekkullanılmayadevamedilecektir.Ayrıca,GERPAAS,verisahibiilearasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmalarıngerçekleştirilebilmesiamacıylasınırlıolmaküzereveilgilimevzuatuyarıncabelirlenenzamanaşımısüreleriboyuncakişiselverilerisaklayabilecektir.

KanunaGöreHaklarınız:

Kişiselverisahibiilgilikişilerin6698SayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanunu’nun(“KVKK”)11.maddesindeKVKK’dandoğanhaklarıdetaylarıylabirlikteyeralmaktaolupgenelhatlarıylaaşağıdalistelenmiştir.

6698sayılıKVKK’nın11.maddesi07Ekim2016tarihindeyürürlüğegirmişolup,buKanunkapsamındasahipolduğunuzhaklaraşağıdabelirtilmiştir;

1.Kişiselveriişlenipişlenmediğiniöğrenme,

2.Kişiselverileriişlenmişsebunailişkinbilgitalepetme,

3.Kişiselverilerinişlenmeamacınıvebunlarınamacınauygunkullanılıpkullanılmadığınıöğrenme,

4.Yurtiçindeveyayurtdışındakişiselverilerinaktarıldığıüçüncükişileribilme,

5.Kişiselverilerineksikveyayanlışişlenmişolmasıhâlindebunlarındüzeltilmesiniisteme,

6.Kanun'un7.maddesindeöngörülenşartlarçerçevesindekişiselverilerinsilinmesiniveyayokedilmesiniistemeveyapılanişlemlerin,kişiselverilerinaktarıldığıüçüncükişilerebildirilmesiniisteme,

7.İşlenenverilerinmünhasıranotomatiksistemlervasıtasıylaanalizedilmesisuretiylekişininkendisialeyhinebirsonucunortayaçıkmasınaitirazetme,

8.Kişiselverilerinkanunaaykırıolarakişlenmesisebebiylezararauğramasıhâlindezararıngiderilmesinitalepetme

 

İlgilikişilerŞirket’eaşağıdakiyöntemlerlebaşvuruyapabilirler:

Şahsenbaşvuru,Noteraracılığıyla,

GüvenlielektronikimzaveyamobilimzaileimzalanarakŞirket’inkayıtlıelektronikpostaadresinee-postagöndererek,

Şirketimizedahaöncebildirilenvesistemdekayıtlıbulunane-postaadresinizdene-postagöndererek.

 
  BaşvuruYöntemi

BaşvurununYapılacağıAdres

 

Şahsenyazılıbaşvuru

GerpaElektrikTekstilSan.Tic.A.Ş.

Yeşilbağlarmh.Selvilisk.No:2HelisBeyazOfisAblokd:105Pendik,Istanbul

 

Noteraracılığıylabaşvuru

GerpaElektrikTekstilSan.Tic.A.Ş.

Yeşilbağlarmh.Selvilisk.No:2HelisBeyazOfisAblokd:105Pendik,Istanbul

Güvenli elektronik imza veya mobilimzaileimzalanarakkayıtlıelektronikposta(KEP)adresimizebaşvuru*

 

gerpaelektrik@hs01.kep.tr

Şirketimize daha  önce  bildirilen  vesistemde  kayıtlı  bulunan  elektronikpostaadresinizdenbaşvuru

 

info@gerpaas.com

Faksyoluylabaşvuru

02164172644

 

*Gönderininkonukısmına“KVKKKapsamındaBilgiTalebi”yazılmasıgereklidir.

İlgilikişitalepleriKVKK13/2maddeuyarıncailgilikişitalepleri,talebinniteliğinegöreenkısasüredeveengeç30(otuz)güniçindesonuçlandırılacaktır.

 

 KVKK BaşvuruFormunuİndirmekİçinTıklayınız