KVKK

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  İşbu aydınlatma metni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla GERPA  ELEKTRİK  TEKSTİL  SAN.VE  TİC.A.Ş.  (Ticari  markası:  GERPAAS)  (GERPAAS  olarak  anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır.

  GERPAAS olarak metal işleme yaparak elektrik ve mekanik ürün grupları imalatı ve satışı yapmaktayız. Ulusal  ve  uluslararası  pazarda  bulunan  müşterilerimizin,  bayii  ağımızın,  tedarikçilerimizin,  referanslarımızın, çalışanlarımızın, hissedarlarımızın, yöneticilerimizin, aşağıdaki ilkelere göre işlenen bilgilerinin hukuka uygun işlenmesi, erişilmesi, güvenliğinin sağlanması ve korunması için Kalite & Bilişim birimlerimizin ortak çalışmasıyla denetlenmekte ve güncellenmektedir.

  İlkelerimiz:

  -      Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

  -      Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

  -      Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

  -      İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

  -      İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

  Kişisel  veriler,  bahsi  geçen  kanunun  5.maddesinde  şartları  ifade  edildiği  gibi  kişinin  kendisinin  ve başkasının hayatının korunmasını,   bütünlüğünü; taraflar arasında yapılan sözleşmelerde birebir ilgili olması koşuluyla tarafların verilerini;  bir hakkın varlığı, saklanması, hak ve özgürlüklerin muhafaza edilmesi şartlarına uygunluğu gözetilerek işlenmektedir.

  Kişisel veriler, gerekli görüldüğü durumda Genel Müdür’ün talimatıyla ilgili birimdeki veri girişi sorumlusu tarafından silinir.

  Kişisel veriler, yurtiçinde kişinin etnik kökeni, inançları, sosyal hayatının mahremiyeti, özel niteliklerinin güvenliği sağlanarak ilgili makamlara aktarılabilir. Bu bilgilere ek olarak yurtdışında kişisel veriler; paylaşımının yapıldığı ülkeler arası sözleşmeler, kanunlar ve kuruluşun veri güvenlik sorumlusunun gizlilik taahhüdüyle ilgili birimlere aktarılabilir.

  GERPAAS olarak özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, temel hak ve özgürlükleri korunması ve ahlaki değerlere saygılı olmak en öncelikli prensibimizdir. GERPAAS ile iletişimde bulunmuş kişilerin verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir biçimde işliyor ve KVKK’da belirtilen idari ve teknik şartlara bağlı kalarak koruyoruz.

  Kişisel verileri işlememizin amacı;

  -      Faaliyet gösterdiğimiz iş alanlarında müşterilerimize ürün veya hizmet sunmak,

  -      Satış ve pazarlama faaliyetleri için müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle iletişim sağlamak,

  -      Müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle ticari ilişkilerimizi geliştirmek,

  -      Ticari operasyon ve lojistik işlemlerini yürütebilmek,

  -      Çalışanlarımızın menfaatlerini korumak,

  -      Finansal faaliyetlerimizi yürütebilmek,

  -      Bilişim faaliyetlerimizi yürütebilmek,

  -      İdari faaliyetlerimizi yürütebilmek,

  -      Kalite ve sürdürebilirlik faaliyetlerimizi yürütebilmek,

  -      Araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi yürütebilmek,

  -      Üretim ve planlama faaliyetlerimizi yürütebilmek,

  -      Hukuki ve sözleşmeler ile ilgili faaliyetlerimizi yürütebilmek,

  -      İş güvenliği ve sağlığı faaliyetlerimizi yürütmektir.

  Veri sorumlusu olarak kişisel verileriniz, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan  iletişimimizi geliştirerek  daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. GERPAAS bu hizmeti üçüncü kişilerden alınabilir.

  Kişisel Verilerin Saklama Süresi: GERPAAS, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin ve ticari ilişkilerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre ve ticari ilişki süresi boyunca saklayacaktır. KVKK 7/1 işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi  işlememiz  için  zorunlu  olduğumuz  zaman  aşımı  süresi  dolduğunda,  kişisel  verileriniz  tarafımızca silinecek, imha edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir. Ayrıca, GERPAAS, veri sahibi ile arasında  doğabilecek  herhangi  bir  uyuşmazlık  durumunda,  uyuşmazlık  kapsamında  gerekli  savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zaman aşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

  Kanuna Göre Haklarınız:

  Kişisel veri sahibi ilgili kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde KVKK’dan doğan hakları detaylarıyla birlikte yer almakta olup genel hatlarıyla aşağıda listelenmiştir.

  6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

   

  İlgili kişiler Şirket’e aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:

  Şahsen başvuru, Noter aracılığıyla,

  Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek,

  Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndererek.

   
   

  Başvuru Yöntemi

  Başvurunun Yapılacağı Adres

   

  Şahsen yazılı başvuru

  Gerpa Elektrik Tekstil San.Tic.A.Ş.

  Yeşilbağlar mh. Selvili sk. No:2 Helis Beyaz Ofis A blok d:105 Pendik, Istanbul

   

  Noter aracılığıyla başvuru

  Gerpa Elektrik Tekstil San.Tic.A.Ş.

  Yeşilbağlar mh. Selvili sk. No:2 Helis Beyaz Ofis A blok d:105 Pendik, Istanbul

  Güvenli  elektronik  imza  veya  mobil imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize başvuru *

   

  gerpaelektrik@hs01.kep.tr

  Şirketimize  daha   önce   bildirilen   ve sistemde   kayıtlı   bulunan   elektronik posta adresinizden başvuru

   

  info@gerpaas.com

  Faks yoluyla başvuru

  02164172644

   

  * Gönderinin konu kısmına “KVKK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gereklidir.

  İlgili kişi talepleri KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

   

   KVKK Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız